Porphyromonas gingivalis

MARIILEAHDVWEDGTGYQMLWDADHNQYGASIPEESFWFANGTIPAGLYDPFEYKVPVN
ADASFSPTNFVLDGTASADIPAGTYDYVIINPNPGIIYIVGEGVSKGNDYVVEAGKTYHF
TVQRQGPGDAASVVVTGEGGNEFAPVQNLQWSVSGQTVTLTWQAPASDKRTYVLNESFDT
QTLPNGWTMIDADGDGHNWLSTINVYNTATHTGDGAMFSKSWTASSGAKIDLSPDNYLVT
PKFTVPENGKLSYWVSSQEPWTNEHYGVFLSTTGNEAANFTIKLLEETLGSGKPAPMNLV
KSEGVKAPAPYQERTIDLSAYAGQQVYLAFRHFGCTGIFRLYLDDVAVSGEGSSNDYTYT
VYRDNVVIAQNLTATTFNQENVAPGQYNYCVEVKYTAGVSPKVCKDVTVEGSNEFAPVQN
LTGSAVGQKVTLKWDAPNGTPNPNPGTTTLSESFENGIPASWKTIDADGDGNNWTTTPPP
GGSSFAGHNSAICVSSASYINFEGPQNPDNYLVTPELSLPNGGTLTFWVCAQDANYASEH
YAVYASSTGNDASNFANALLEEVLTAKTVVTAPEAIRGTRVQGTWYQKTVQLPAGTKYVA
FRHFGCTDFFWINLDDVEIKANGKRADFTETFESSTHGEAPAEWTTIDADGDGQGWLCLS
SGQLGWLTAHGGTNVVASFSWNGMALNPDNYLISKDVTGATKVKYYYAVNDGFPGDHYAV
MISKTGTNAGDFTVVFEETPNGINKGGARFGLSTEANGAKPQSVWIERTVDLPAGTKYVA
FRHYNCSDLNYILLDDIQFTMGGSPTPTDYTYTVYRDGTKIKEGLTETTFEEDGVATGNH
EYCVEVKYTAGVSPKECVNVTVDPVQFNPVQNLTGSAVGQKVTLKWDAPNGTPNPNPGTT
TLSESFENGIPASWKTIDADGDGNNWTTTPPPGGTSFAGHNSAICVSSASYINFEGPQNP
DNYLVTPELSLPNGGTLTFWVCAQDANYASEHYAVYASSTGNDASNFANALLEEVLTAKT
VVTAPEAIRGTRVQGTWYQKTVQLPAGTKYVAFRHFGCTDFFWINLDDVEIKANGKRADF
TETFESSTHGEAPAEWTTIDADGDGQGWLCLSSGQLDWLTAHGGTNVVASFSWNGMALNP
DNYLISKDVTGATKVKYYYAVNDGFPGDHYAVMISKTGTNAGDFTVVFEETPNGINKGGA
RFGLSTEANGAKPQSVWIERTVDLPAGTKYVAFRHYNCSDLNYILLDDIQFTMGGSPTPT
DYTYTVYRDGTKIKEGLTETTFEEDGVATGNHEYCVEVKYTAGVSPKECVNVTVDPVQFN
PVQNLTGSAVGQKVTLKWDAPNGTPNPNPGTTTLSESFENGIPASWKTIDADGDGNNWTT
TPPPGGTSFAGHNSAICVSSASYINFEGPQNPDNYLVTPELSLPNGGTLTFWVCAQDANY
ASEHYAVYASSTGNDASNFANALLEEVLTAKTVVTAPEAIRGTRVQGTWYQKTVQLPAGT
KYVAFRHFGCTDFFWINLDDVEIKANGKRADFTETFESSTHGEAPAEWTTIDADGDGQGW
LCLSSGQLGWLTAHGGTNVVASFSWNGMALNPDNYLISKDVTGATKVKYYYAVNDGFPGD
HYAVMISKTGTNAGDFTVVFEETPNGINKGGARFGLSTEANGAKPQSVWIERTVDLPAGT
KYVAFRHYNCSDLNYILLDDIQFTMGGSPTPTDYTYTVYRDGTKIKEGLTETTFEEDGVA
TGNHEYCVEVKYTAGVSPKECVNVTINPTQFNPVQNLTAEQAPNSMDAILKWNAPASKRA
EVLNEDFENGIPASWKTIDADGDGNNWTTTPPPGGSSFAGHNSAICVSSASYINFEGPQN
PDNYLVTPELSLPGGGTLTFWVCAQDANYASEHYAVYASSTGNDASNFANALLEEVLTAK
TVVTAPEAIRGTRVQGTWYQKTVQLPAGTKYVAFRHFGCTDFFWINLDDVVITSGNAPSY
TYTIYRNNTQIASGVTETTYRDPDLATGFYTYGVKVVYPNGESAIETATLNITSLADVTA
QKPYTLTVVGKTITVTCQGEAMIYDMNGRRLAAGRNTVVYTAQGGHYAVMVVVDGKSYVE
KLAVK

The graphic displays domains and Protease cut sites on the protein sequence. Drag your mouse right/left over the graphic. Use the selection boxes on the right to select which annotations to view simultaneously. Combine annotation with multiple checkmarks.

InterPro Domain:
CutDB Proteolytic Event:
Protease:
MEROPS family:
Seq range: -
Cleavage position:
Cleavage residues:

is proteolytically cut by gingipain K (C25.002) cleavage. NGAK-PQSV.

is proteolytically cut by gingipain K (C25.002) cleavage. NGKR-ADFT.